ارزیابی رفتار

برنده رفتار خود را بر اساس نتیجه منطقی و رفتار دیگران را بر اساس قصدشان ارزیابی می‌کند. بازنده رفتار خود را بر اساس نیّت و رفتار دیگران را بر اساس نتیجه منطقی آن ارزیابی می‌کند.

photo 2017 08 31 14 35 56 kfgfsk

برنده رفتار خود را بر اساس نتیجه منطقی و رفتار دیگران را بر اساس قصدشان ارزیابی می‌کند.
بازنده رفتار خود را بر اساس نیّت و رفتار دیگران را بر اساس نتیجه منطقی آن ارزیابی می‌کند.