از کجا بفهمیم آدم همدل سمی کیست ؟

چند ویژگی مشترک آدم های همدل_سمی (تاریک) از این قرار است : ۱. بسیار اجتماعی هستند . به عبارت دیگر برونگرا هستند . ۲. از راه اندازی بازی های قدرتی لذت میبرند . مخصوصاً اگر …

چند ویژگی مشترک آدم های همدل_سمی (تاریک) از این قرار است :
۱. بسیار اجتماعی هستند . به عبارت دیگر برونگرا هستند .
۲. از راه اندازی بازی های قدرتی لذت میبرند . مخصوصاً اگر مهار دست خودشان باشد .
۳. تا حدودی خودشیفته هستند .
۴. معمولا باهوش هستند .
۵. خوب بلدند دستکاری (manipulate) عاطفی کنند .
۶. استاد احساس گناه دادن به دیگران هستند .
۷. روابط رمانتیک و جنسی زیادی دارند .