انسان فردیت یافته

به تعبیر یونگ ، شخصیت_سالم ، انسان فردیتیافته است . فردیت یافتگان ، یا میان سال و یا در سنین بالاترند و بر بحران های شدیدی که حاصل دگرگونی ماهیت شخصیت در این زمان است …

به تعبیر یونگ ، شخصیت_سالم ، انسان فردیتیافته است . فردیت یافتگان ، یا میان سال و یا در سنین بالاترند و بر بحران های شدیدی که حاصل دگرگونی ماهیت شخصیت در این زمان است ، چیره گشته اند . چه بسا چند سالی را به تامل درباره‌ی خود ، زندگی ها ، جاه طلبی ها ، امیدها و هدف های خویش گذرانده اند . به ناهشیار خود مجال داده اند و در نتیجه از آن وجه طبیعت خود که قبلاً سرکوب شده آگاهند . حاصل آنکه فردیت یافتگان به مراحل عالی خود شناسی رسیده اند و خویشتن را هم در سطح هشیار و هم در سطح ناهشیار می شناسند.
🌿پذیرش خود همراه با خودشناسی می آید .
☘️با آنکه ممکن است در وضعیت های مختلف ، صورتکهای متفاوت بر چهره زنند ، اما این کار به قصد سهولت اجتماعی ست. این نقش ها را با خود راستین اشتباه نمی گیرند .
🌱 سومین ویژگی فردیت یافتگان ، یکپارچگی خود است .
🍀 پذیرش و شکیبایی طبیعت انسان بطور کلی است . نیروهای توارث انسانی را که برهمه ما تاثیر می نهد ، می شناسند .
🌾 ویژگی اشخاص سالم پذیرش ناشناخته و مرموز است ، همانطور که یونگ در زندگی خودش پذیرفت . با آنکه از کاربرد عقل و منطق دست برنمی دارند ، به رویاها و تخیلات توجه می کنند و با نیروهای ناهشیار به تعدیل کردن فرایندهای هشیار می پردازند.