بیش از آنچه می گیرد

برنده تا دم مرگ بیش تر از آنچه که می گیرد ، می دهد، بازنده تا پای جان از این توهم دست بر نمی دارد که ، «پیروزی» یعنی بیش از آنچه که می دهی …