تصمیمات دشوار

اگر بخواهید دورنمای زندگی تان ، چه در حال حاضر و چه بیست سال دیگر را در نظر بگیرید و برای امیدها و ترس های هر دو نفرتان جایی در نظر بگیرید ، چه خواهید …

D8AAD8B5D985DB8CD985D8A7D8AA D8AFD8B4D988D8A7D8B1 p1qfqx

اگر بخواهید دورنمای زندگی تان ، چه در حال حاضر و چه بیست سال دیگر را در نظر بگیرید و برای امیدها و ترس های هر دو نفرتان جایی در نظر بگیرید ، چه خواهید کرد ؟ اتومبیل زندگی تان جایی برای یک فرزند دیگر دارد ؟ خرید خانه چطور ؟ دکترا گرفتن ؟
تصمیمات دشوار را اگر که محترمانه و با هم بگیرید ، پیوند میانتان استوارتر می شود .