تندیس پوسیدون رب النوع دریا در زیر آب

تندیس پوسیدون رب النوع دریا ،زیر آب در یونان و غواصی که از دیدارش شگفت زده شده است.

D8AAD986D8AFDB8CD8B3 D9BED988D8B3DB8CD8AFD988D986 D8B1D8A8 D8A7D984D986D988D8B9 D8AFD8B1DB8CD8A7. auluwc