خلاصی از شر افکار منفی

وقتی کسی از من می پرسد، چگونه می توانم از شر افکار منفی خود خلاص شوم، می گویم ” نمی توانید”. انواع افکار همواره حضور خواهند داشت. ماهیت ذهن و ماهیت احساس توجه و واکنش …

وقتی کسی از من می پرسد، چگونه می توانم از شر افکار منفی خود خلاص شوم، می گویم ” نمی توانید”.
انواع افکار همواره حضور خواهند داشت. ماهیت ذهن و ماهیت احساس توجه و واکنش نشان دادن است .پس در یادگیری مشاهده افکار، لازم است مطمئن شوید که افکار خود را مورد قضاوت قرار نمی دهید.
قضاوت کردن افکار کلا انرژی شما را در سمت و سوی مناسبی قرار نمی دهد. بلکه فقط فکر منفی دیگری بر توده افکار منفی قبلی اضافه می کند.
دوستی با ذهن به این معنا نیست که ذهن خود را به خاطر افکاری که دارد، خطاکار بخوانید. به این معناست که ذهن خود را با مهر و محبت به سمت و سوئی مثبت تر هدایت کنید. بسیاری مواقع عاقبت با ذهن خود درگیر می شویم، چون از آنچه انجام می دهد ناخشنوديم. از ذهن خود انتقاد می کنیم که چرا اینقدر خرده گیر است!
ظالمانه است، نيست؟ محاکمه کردن خود به دلیل داشتن افکار ناخوشایند و سردرگم کننده، دور معیوب منفی بودن را دائمی کرده، به افسردگی و نومیدی ختم می شود.
مشکل افکار شما نیست. بلکه عکس العملی ست که نسبت به افکار خود نشان می دهید. این است که دردسر ساز است.