درباره مینو پرنیانی

مینو پرنیانی متولد سال ۱۳۳۹ در تهران است. وی کارشناسی ارشد خود را در حوزه‌ی راهنمایی و مشاوره، از دانشگاه آزاد دریافت کرده و از سال ۷۹ تا امروز به کار عملی در زمینه ارائه مشاوره به مراجعین مشغول است. دوازده سال مدیر، موسس و مشاور مرکز مشاوره « توانا» بود و در حال حاضر شش سال است که در مرکز مشاوره « راه نو » در کنار مشاوره، به آموزش تحلیل رفتار متقابل و مهارت های زندگی می‌پردازد. او علاوه ‌بر فعالیت‌های حرفه‌ای، از فعالان اجتماعی نیز بشمار می‌رود و در همین راستا، در فاصله‌ی سال‌های ۸۵ تا ۹۴، موسس و مدیر عامل خیریه «سرای یادمان توانا » بوده که در راستای توانمند سازی و سوادآموزی زنان سرپرست خانوار و کودکان کار خدمات ارائه می‌کرده است .

مینو پرنیانی، از علاقه‌مندان و فعالان حوزه‌ی محیط زیست است و کاشت درخت در مرکز این علاقه‌مندی ست . در تمامی دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی، هم‌زمان به ترجمه کتاب های تربیتی و روانشناسی نیز پرداخته که ترجمه‌ی سه کتاب از کتاب‌های دکتر آرون نیز از جمله‌ی این کتاب‌ها هستند. کتاب هایی که خود اذعان دارد: ” به‌عنوان فردی HSP شخصاً بهره‌ی فراوانی از این کتاب‌ها برده‌ام.”

parniani 1 b1y06y parniani

کتاب‌شناسی

ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ فارسیع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ینویسندهانتشار
ب‍رن‍دگ‍ان‌ و ب‍ازن‍دگ‍ان‌‏‫‭‭‎Winners‬ & LosersHarris, Sydney J.ت‍ه‍ران‌: خ‍ج‍س‍ت‍ه‌‏‫‏، ۱۳۷۶.‏‬‏‬برندگان و بازندگان
م‍رواری‍ده‍ای‌ ف‍رزان‍گ‍ی‎Pearls of wisdom‬.Raj Chatterjeeتهران: خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ۱۳۷۹.
ک‍ودک‍ان‌، وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌Young children, parents and professionals: enhancing the links in early childhood‬.‎Henry, Margaret Bertha McNamara‬ت‍ه‍ران‌: خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ۱۳۷۹.
‏‫ه‍ن‍ر ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌ خ‍لاق‏‫‭‭‭‭C‭‭‭‭‭reative storytelling: building community, changing lives‬‭‬‏.Zipes, Jack‏‫ت‍ه‍ران‌‮‬‏‫: رش‍د‮‬‏‫، ۱۳۸۰.‮‏‬
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار‏‫.‎Working it out at work: understanding attitudes and building relationships‬‏‬‏‬Hay, Julieت‍ه‍ران‌: رش‍د‏‫، ۱۳۸۰.‬
روی‍ا ب‍ی‍ن‌: در ن‍ب‍رد ب‍ا ت‍رس‌‏‫Secrets about life every woman should know: ten principles for total emotional and spiritual fulfillment‬‭De Angelis, Barbaraت‍ه‍ران‌: آشیان، ۱۳۸۱.‮روی‍ا‌ب‍ی‍ن‌ در ن‍ب‍رد ب‍ا ت‍رس‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در م‍ش‍اوره‌ ب‍ا ک‍ودک‍انCounselling children: a practical introduction‬.‎Geldard, Kathryn‬ت‍ه‍ران‌: رش‍د، ۱۳۸۲.
س‍روری‌ ع‍ش‍ق‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در خ‍دم‍ت‌ ه‍ن‍ر ارت‍ب‍اط، ک‍ت‍اب‍ی‌ از ح‍ک‍م‍ت‌ ق‍وم‌ ت‍ول‍ت‍ک‌The mastery of love: a practical guide to the art of relationship, c1999‬.‎Ruiz, Miguel‬ت‍ه‍ران‌: دای‍ره‌، ۱۳۸۳.
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ ع‍ش‍ق‌ ورزی‍دن‏‫‎‭The new art of loving.‬‏‫‬‭‎Fisher, Mark‬ت‍ه‍ران‌ : آش‍ی‍ان‌ ‏‫‏، ۱۳۸۴.
بزرگسالان بی‌قرار همان کودکان بی‌قرارند‏‫.The hyperactive child, adolescent and adult: attention deficit ‭disorder through the lifespan…‬‏‫‬‭Wander, Paul H.تهران: دایره‏‫، ۱۳۸۶.‬بزرگسالان بی‌قرار همان کودکان بی‌قرارند
رؤی‍ا‌ب‍ی‍ن‌ در ن‍ب‍رد ب‍ا ت‍رس‌: ده راز رندگی که هر زنی باید بداند‏‫‭‭‭‎Secrets about life every woman should know: ten principles for total ‭‭‭‭emotional and spiritual fulfillment,c1999‬De Angelis, Barbaraت‍ه‍ران‌: آشیان‏‫، ۱۳۸۷.‏‬‏‬‏‬‏‬
زندگینامه این زنان موفق‏‫How Jane won : 55 successful women share how they grew from ordinary girls to extraordinary women, c2001.‎‬Rimm, Sylvia B.تهران : دایره‏‫ ، ۱۳۸۸.‬
راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در م‍ش‍اوره‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌‏‫Counselling children: a practical introduction, 2nd ed, 2002‮.‬Geldard, Kathrynت‍ه‍ران‌: رش‍د‏‫، ۱۳۸۹.‬
نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی مردان‏‫‭Gods in everyman : a new psychology of men’s lives and loves, c1989.Bolen, Jean Shinodaتهران: آشیان، ‏‫۱۳۹۰.‬نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی مردان
نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی زنان: کهن الگوهای قدرتمندی که درون زنان می‌زیند‫‬‭Goddesses in EverywomanBolen, Jean Shinodaتهران: آشیان‏‫، ۱۳۹۴.‬نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی زنان
امی کودک کهکشانی‏‫Ami, child of the stars, 1991‭.Barrios, Enriqueتهران: شرکت رسانه‌ساز دانش‏‫، ‏‫۱۳۹۴.‬‬‮‬
آدم بسیار حساس: راهی برای شکوفا شدن، وقتی که دنیا در هم می‌شکندتان‏‫.The highly sensitive person : how to thrive when the world overwhelms you ,c1996‭‬Aron, Elaineتهران: آشیان‏‫، ۱۳۹۵.‭‬آدم بسیار حساس
‏‫کتاب کار برای آدم‌های بسیار حساس‏‫‏‫The highly sensitive person’s workbook : The Practical Guide for Highly Sensitive People and HSP Support GroupsAron, Elaineتهران: آشیان‏‫، ۱۳۹۶.‏‫کتاب کار برای آدم‌های بسیار حساس‏‫
‏‫دردسرهای کمال‌طلبی‏‫‏‫When perfect isn’t good enough : strategies for coping with perfectionism,2th,c1998Antony,Martin M.تهران‏‫: آشیان‏‫، ۱۳۹۶.دردسرهای کمال طلبی
تجدید خاطراتViktor Frankl Recollections: An Autobiography.Viktor Franklتهران‏‫: آشیان‏‫، ۱۳۹۷.تجدید خاطرات ویکتور فرانکل
دروغ گوییLyingSam Harrisتهران‏‫: آشیان‏‫، ۱۳۹۷.دروغگویی
بسیار حساس بودن در دنیای غیر حساسHighly sensitive people : in an insensitive worldSand, Ilseتهران: آشیان‏‫، ۱۳۹۸.بسیار حساس بودن در دنیای غیر حساس 1
مادری کردن برای خودMothering ourselvesEvelyn S. Bassoffتهران‏‫: آشیان‏‫، ۱۳۹۹.مادریکردن برای خود
نماد‌های اسطوره‌ای و روان‌شناسی زنان پس از میانسالیGoddesses in EverywomanBolen, Jean Shinodaتهران‏‫: آشیان‏‫، ۱۳۹۹.نماد‌های اسطوره‌ای و روان‌شناسی زنان پس از میانسالی