در خود فروماندگی

پرسیدم فکر می کنی برای چه به دنیا آمده ای ؟ گفت : پولدار بشم و دنیا را بچرخم . بوی «در خودفرو ماندگی » آمد . شدید 😶 خودت را بشناس !

پرسیدم فکر می کنی برای چه به دنیا آمده ای ؟
گفت : پولدار بشم و دنیا را بچرخم .

بوی «در خودفرو ماندگی » آمد . شدید 😶
خودت را بشناس !