دلبستگی ایمن

روانشناس اجتماعی لی کرک پاتریک و فیل شپور دریافته اند ، کسانی که سبک دلبستگی ایمن دارند ، در مقایسه با دیگر انواع ، خدا را مهربان دیده ، او را کنترل کننده و دور …

Music 1 qtke9u

روانشناس اجتماعی لی کرک پاتریک و فیل شپور دریافته اند ، کسانی که سبک دلبستگی ایمن دارند ، در مقایسه با دیگر انواع ، خدا را مهربان دیده ، او را کنترل کننده و دور از دسترس نمی بینند .

آنان که سبک دلبستگی ناایمن داشتند و اجتنابی بودند ، بیشتر گرایش به تجاهل گرایی (agnostic) دارند و همانطور که می توان پیش بینی کرد ، در حیطه ارتباطات نیز دید مثبتی به هیچ چیز و هیچ کس ندارند .

آنان که سبک دلبستگی اجتنابی دارند ، احتمال دارد که  تغییر مذهب دهند . در حیطه ارتباطات نیز ، می توان  پیش بینی کرد  که  ایشان  با همه اجتنابی که از ارتباط با دیگران دارند ، به نحو غیر قابل باوری همه فکر و ذکرشان پیرامون دلبستگی دور میزند.

در رابطه با hspها (آدم های بسیار حساس ) ، باید گفت که الزاما دلبستگی ناایمن ندارند . در بدترین حالت این احتمال پنجاه  پنجاه است .

اگر به مراقب اولیه خود دلبستگی ناامنی داشته اید ، بد نیست این یافته گانار را به خاطر داشته باشید که کودکان بسیار حساس با سبک دلبستگی ناایمن ، در مقایسه با دیگر کودکان ، در دوران کودکی ، به احتمال بیشتری تجارب هراس آور داشته اند.