زخم هایتان را التیام ببخشید

تا جایی‌که می توانید زخم هایتان را التیام ببخشید.رواندرمانی و کار بر درون در انواع و اقسام آن ، حرکتی از سر عشق بوده ، و اگر با همسر بسیار حساس تان مشکلاتی دارید ، …

zakhm plwi0f

تا جایی‌که می توانید زخم هایتان را التیام ببخشید.
رواندرمانی و کار بر درون در انواع و اقسام آن ، حرکتی از سر عشق بوده ، و اگر با همسر بسیار حساس تان مشکلاتی دارید ، التیام زخم ها از طریق روان‌درمانی ، وظیفه ای اخلاقی ست. کاری از دست همسرتان برنمی آید ، اما در برابر خلق و خویتان بسیار آسیب پذیر است. ارتقا حس امنیت و امیدواری را هدف زندگی تان قرار دهید . اگر این همسرتان است که افسرده یا مضطرب است ، خوب است که اندکی فاصله بگیرید و اجازه دهید اوفضایی برای کار با درون خود داشته باشد . خلق و خوی وی را به خود نگیرید و اجازه ندهید که ترس و نومیدی وجودتان را دربرگیرد . در نظر گیری چنین فاصله ای و مواجه شدن با افسردگی ، نیاز به شفا دهی خودتان و کار بر درون دارد .
موضوع قدرت و اراده نیست ، اما اگر بتوانید محکم و استوار از همسرتان حمایت کنید ، و او هم همین کار را برایتان انجام دهد ، هردوتان در مسیر جستجو نمودن شادی و معنای زندگی ، همراه هم خواهید بود.