ضرورت روابط درازمدت

روابط درازمدت در تمامی اشکال آن برای صمیمیت بیشتر با خویشتن ضروری ست . همانطور که صمیمیت با خویشتن برای تعمیق عشق های دراز مدت ضروری ست . از نظر یونگ ، درون‌گراها برای رشد …

Music 11 bi2epx

روابط درازمدت در تمامی اشکال آن برای صمیمیت بیشتر با خویشتن ضروری ست . همانطور که صمیمیت با خویشتن برای تعمیق عشق های دراز مدت ضروری ست . از نظر یونگ ، درون‌گراها برای رشد شخصی نیازمند بودن در ارتباطند . او می گوید :
انسانی که ارتباط نزدیک نداشته باشد ، در فردیت یافتگی و تمامیت یافتن دچار نقصان می شود. چون فقط از طریق روح است که می توان تمامیت یافت ، و روح بدون روی دیگر سکه «تو » دوام نمی آورد .
تمامیت ، ترکیبی ست از من و تو .