طنز و سلامت روان

اشخاص کاملاً سالم در آنچه #طنز_آمیز می یابند و در آنچه آنها را به خنده وامی‌دارد ، با افراد عادی تفاوت دارند . اشخاصی که از سلامت روان کمتری برخوردارند ، به سه گونه طنز …

اشخاص کاملاً سالم در آنچه #طنز_آمیز می یابند و در آنچه آنها را به خنده وامی‌دارد ، با افراد عادی تفاوت دارند . اشخاصی که از سلامت روان کمتری برخوردارند ، به سه گونه طنز می خندند : طنز خصمانه که لازمه اش آزار کسی ست ، طنز برتری طلبی که از حقارت شخص یا گروهی دیگر مایه می گیرد ، و طنز عصیان در برابر قدرت که از وضعیت اودیپی یا وقاحت نشأت گرفته .

طنز خواستاران تحقق خود ،  فیلسوفانه است ، این طنز به کل انسان ها برمی گردد ، نه به یک فرد خاص ، طنزی غالبا آموزنده است و علاوه بر خنداندن ، نکته ای در آن هست ، طنزی اندیشمندانه است که به جای خنده بلند ، تبسم و سر تکان دادنی حاکی از فهم و ادراک در پی خود می آورد . این گونه طنز تنها مورد تحسین کسانی قرار می گیرد که به همان میزان از سلامت روان برخوردارند . قاعدتاً افراد عادی ، خواستاران تحقق خود را چندان دلپذیر نمی یابند و با شگفتی از اینکه چرا این قدر افسرده و جدّی هستند ، میل به دوری کردن از آنان را دارند .