عاشقی، وقتی خلق و خوها متضاد هستند

بر گرفته از کتاب عشق و آدم بسیار حساس تهیه و صدا: سپیده خسروآبادی

Contrasting moods