عشق بالنده

بعد از یک سال ، به ارتباط بی سرانجامی بازگشته ، که پنج سال از عمرش را در آن تلف کرده بود ، و با اینکه هیچ معلوم نیست به جایی ختم بشه ، میگه …

بعد از یک سال ، به ارتباط بی سرانجامی بازگشته ، که پنج سال از عمرش را در آن تلف کرده بود ، و با اینکه هیچ معلوم نیست به جایی ختم بشه ، میگه که خوشحالم .
فکر نکنم عشق بالنده ای باشه ، چون عشق بالنده ، عاطفه ای ست که خرد مهر تائید بر آن بگذارد ، وگرنه وابستگی بیش نخواهد بود . صرفا یک عاطفه ، که انسانی خودآزار آن را با عشق ، به اشتباه می گیرد.