عقده قربانی

گاهی فرد به خاطر درختی ، نمی تواند که جنگل را ببیند .آنچنان درگیر مشکلات ارتباطی خود می شوید که متوجه نیستید با شخصی به شدت آسیب دیده سر و کار دارید که نه می …

D8B9D982D8AFD987 D982D8B1D8A8D8A7D986DB8C pkqwud

گاهی فرد به خاطر درختی ، نمی تواند که جنگل را ببیند .آنچنان درگیر مشکلات ارتباطی خود می شوید که متوجه نیستید با شخصی به شدت آسیب دیده سر و کار دارید که نه می توانید تغییرش دهید و نه مایلید که با وی ادامه دهید . دنیا پر از آدم های به شدت مشکل دار است که مکانیزم های دفاعی بسیار عالی دارند و درونا آسیب هایشان را حتی از خود پنهان می کنند ، چه رسیده به شما . همه ما حداقل یکبار ( یا شاید هم بیشتر و بیشتر ، اگر که دچار عقده «قربانی» باشیم ) سر و کارمان به چنین افرادی افتاده است .