فردیت یافتن

ارزش های دوره جوانی _جستجوی پول ، جاه ، مقام و شهرت دیگر نمی تواند رفتار شخص میانسال را هدایت کند . این ارزش ها معنای خود را از دست می دهند . باید معنای …

ارزش های دوره جوانی _جستجوی پول ، جاه ، مقام و شهرت دیگر نمی تواند رفتار شخص میانسال را هدایت کند . این ارزش ها معنای خود را از دست می دهند . باید معنای تازه ای یافت . در غیر اینصورت ، شخص محکوم به شکست روحی و نا امیدی وصف ناپذیر است .
به اعتقاد یونگ ، به دلیل زوال ارزش ها در زندگی ، تلاش برای یافتن معنایی در زندگی به طرز فزاینده ای دشوار شده است . کسانی که در یگانگی هماهنگ میان ناهشیار و هشیار و تجربه هستی درون خویش توفیق یافته اند ، در وضعیتی هستند که می توانند به سلامت روان که یونگ آن را « فردیت یافتن» خوانده است ، دست یابند .