لطمه افکار منفی

اکثر ما قبول داریم که پروردن افکار منفی درباره‌ی خودمان برای سلامتی مان ضرر دارد، حتی اگر در رسیدن به چنین تصمیمی اوقات سختی را سپری کرده باشیم . با این حال ، وقتی نوبت …

اکثر ما قبول داریم که پروردن افکار منفی درباره‌ی خودمان برای سلامتی مان ضرر دارد، حتی اگر در رسیدن به چنین تصمیمی اوقات سختی را سپری کرده باشیم . با این حال ، وقتی نوبت افکار منفی درباره دیگران می رسد ، متصور شدن آسیب ، دست کشیدن از انتقاد و قضاوت نکردن دیگران دشوارتر است . چرا ؟
چون خشم و قضاوت کردن درباره ی دیگران به ما احساس قدرت و پرخاشگری آنی و کاذبی می دهد ، انگار که با داشتن افکار منفی و خشن درباره ی دیگران واقعا به آنان آسیب می رسانیم . چنین بینشی از حقیقت فاصله زیادی دارد .
✅ افکار منفی درباره ی دیگران به آنان آسیبی نمی رساند ، به شما لطمه می زند .