نظر آلپورت برای سالم و بالغ بودن

آلپورت نسبت به طبیعت انسان خوش‌بین تر از فروید بود و همدردی عمیقی به انسان ها نشان می داد . ظاهراً این خصوصیات اخلاقی در کودکیش ریشه داشت . پدر و مادرش بر اهمیت سخت …

آلپورت نسبت به طبیعت انسان خوش‌بین تر از فروید بود و همدردی عمیقی به انسان ها نشان می داد . ظاهراً این خصوصیات اخلاقی در کودکیش ریشه داشت . پدر و مادرش بر اهمیت سخت کوشی و تقوا تاکید فراوان داشتند و او را با احساس ایمنی و محبت بار آورده بودند . تصویری که آلپورت از طبیعت انسان به دست می دهد ، مثبت و خوشایند و امیدبخش است .

⭕️ به عقیده آلپورت ، نیرو‌های ناآگاه ، اشخاص بالغ و سالم را هدایت و اداره نمی کنند. به نظر آلپورت ، نیروهای ناآگاه فقط می تواند در رفتار روان نژندی تاثیرات مهمی برجای بگذارد . و افراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل می کنند .
⭕️ شخصیت های بالغ را جراحت‌ها و کشمکش های دوران کودکی نمی راند . روان نژندی ها اسیر تجربه های کودکی خویش اند ، اما شخصیت های سالم از قید و اجبارهای گذشته آزادند .
⭕️ راهنمای اشخاص بالغ ، زمان حال ، هدف ها و انتظاراتی ست که از آینده دارند . شخص سالم به جلو می نگرد .
⭕️ از نظر آلپورت برای سالم و بالغ بودن ، لزوما نباید خوشبخت بود . شخصیت سالم ، لزوما شخصیت بی خیال شاد نیست . در واقع آلپورت معتقد بود زندگی شخص سالم چه بسا سخت ، تلخ ، و آکنده از درد و رنج باشد .