هراس از تغییر

زنان زیادی را دیده‌ام که می‌دانستند به تغییر نیازمندند اما این تغییر را ایجاد نکردند چون می‌هراسیدند که شخص دیگری از این تغییر خوشش نیاید. آن‌ها تصمیم گرفتند تغییر نکنند تا دیگری ناراحت نشود. پس …

زنان زیادی را دیده‌ام که می‌دانستند به تغییر نیازمندند اما این تغییر را ایجاد نکردند چون می‌هراسیدند که شخص دیگری از این تغییر خوشش نیاید. آن‌ها تصمیم گرفتند تغییر نکنند تا دیگری ناراحت نشود. پس خودشان و شادی‌هایشان را قربانی کردند.
تغییر سخت است و اغلب بر دیگران تاثیر می‌گذارد؛ به هر حال اگر این تغییر به سوی بهتر شدن باشد، باید آن را انجام دهید. از خودتان بپرسید که آیا واقعا نمی‌خواهید بهترین فردی باشید که می‌توانید؟