چالش برآوردن نیازهای کودکان

اریکسون یادآور شده است که چالش برآوردن نیازهای کودکان هرگز حل نخواهد شد .برآوردن نیازهایی که برای زندگی خلاق کودکان جنبه اساسی دارد _نیاز به اعتماد ، خود پیروی ، و ابتکار حتی برای بزرگسالان …

اریکسون یادآور شده است که چالش برآوردن نیازهای کودکان هرگز حل نخواهد شد .برآوردن نیازهایی که برای زندگی خلاق کودکان جنبه اساسی دارد _نیاز به اعتماد ، خود پیروی ، و ابتکار حتی برای بزرگسالان نیز چالش مهمی ست. …
به گفته مزلو ، چنانچه نیازهای اساسی فیزیولوژیکی ما بزرگسالان ، همراه با نیاز به ایمنی ، تعلق و احترام برآورده شود، در اینصورت آزادیم تا از مرحله ایمنی پا را فراتر نهاده و نسبت به توانایی خود اعتماد کنیم و در عین حال عملکرد فعّال و سازنده داشته باشیم.