کتاب و کتابخوانی

این اقبال را نداشتم که چه خیلی قدیم و چه حالا با اکثریت کسانی ارتباط داشته باشم که « کتاب » خواندن و خرید کتاب را صرف نظر از تعارفات ظاهری ، امری ارزشمند بشمارند …

ketab yf2apl

این اقبال را نداشتم که چه خیلی قدیم و چه حالا با اکثریت کسانی ارتباط داشته باشم که « کتاب » خواندن و خرید کتاب را صرف نظر از تعارفات ظاهری ، امری ارزشمند بشمارند . مستقیم یا غیر مستقیم خرید کتاب و کتابخوانی ، اصولاً اتلاف وقت و پول محسوب می شد . خرید طلا و سرمایه‌گذاری مالی و امثالهم ارزشمند بود و هست البته.
خوشحال شدم وقتی با نظریه دکتر آرون آشنا شده و دریافتم که به جماعت در اقلیت پانزده درصدی بسیار حساسی تعلق دارم که مادرزاد متفاوت است.
یاد این جمله شمس گرامی همیشه یاری دهنده بود : چو خود را به دست آوردی ، خوش میرو ، اگر کسی چون خود را به دست آوردی ، دست در گردن او درآر ، ورنه راه در پیش گیر و رو .