ما آدم‌های بسیار حساس

ما hsp ها عضو گروه مشاوران هستیم ، همان کسانی که قرار است از اعماق ارتباط ، که گاه تاریک است و گاه بسیار معنوی ، فهم و درک بیشتری بیابیم .هنگامی که عشق تحریف …

D985D8A7 D8A2D8AFD985 D987D8A7DB8C D8A8D8B3DB8CD8A7D8B1 D8ADD8B3D8A7D8B3 v3frpn

ما hsp ها عضو گروه مشاوران هستیم ، همان کسانی که قرار است از اعماق ارتباط ، که گاه تاریک است و گاه بسیار معنوی ، فهم و درک بیشتری بیابیم .
هنگامی که عشق تحریف می شود ، رنج و حسرتی می زاید که از طریق نزاع و خشونت برون‌ریزی می شود . این ها سیاّره را آزار می دهد.
بهترین اذهان از یافتن پاسخی به سوال « چگونه با عشق/نفرت درون طبیعت انسان مواجه شویم ؟ » مستأصل می شوند ، مخصوصا وقتی پای نیاز خدمت به دیگری اعم از معشوق ، راهنما ، ملت یا خدا در میان باشد .
این وظیفه hsp هاست.