نقش بازی کردن

هدف شخصیت سالم ، صورتک زدایی و ایجاد امکان رشد برای سایر جنبه های شخصیت است . البته همه نقش بازی کردن ها فریب است ، منتها تفاوت میان اشخاص سالم و ناسالم این است …

هدف شخصیت سالم ، صورتک زدایی و ایجاد امکان رشد برای سایر جنبه های شخصیت است . البته همه نقش بازی کردن ها فریب است ، منتها تفاوت میان اشخاص سالم و ناسالم این است که اشخاص ناسالم خود را نیز همراه دیگران می فریبند . اشخاص سالم می دانند چه وقت نقش بازی می کنند و در همان حال طبیعت راستین درون خویش را نیز می شناسند .