پردازش حساس حسی اختلال پردازش حسی

آیا SPD اختلال پردازش حسی (اوتیسم، اتیستیک، آسپرگر، رت، اختلالات نافذ رشدی) با SPS پردازش حساس حسی یکی ست؟

Sensory Processing (or Integration) Disorder (SPD) – اختلال پردازش حسی Sensory Processing Sensitivity (SPS) – پردازش حساس حسی خیر، یکی نیستند. گرچه ظاهراً ممکن است یکی … بیشتر بخوانید