وضعیت آخر

فعالیت

فعالیت به گفته برن ، روشی عادی ، مناسب ، راحت و مفید برای ساخت وقت است که طی آن کار مثبتی در امر پرداختن … بیشتر بخوانید

وضعیت آخر

بی وجدان

مشکل جدی تر ، بخصوص برای جامعه، شخصی ست که در او «بالغ» بوسیله «کودک » آلوده شده و «والد» طرد است .این شرایط در … بیشتر بخوانید