آیا SPD اختلال پردازش حسی (اوتیسم، اتیستیک، آسپرگر، رت، اختلالات نافذ رشدی) با SPS پردازش حساس حسی یکی ست؟

Sensory Processing (or Integration) Disorder (SPD) – اختلال پردازش حسی Sensory Processing Sensitivity (SPS) – پردازش حساس حسی خیر، یکی نیستند. گرچه ظاهراً ممکن است یکی … بیشتر بخوانید