آیا حساس ( hsp ) بودن به معنای خجالتی بودن است ؟

خیرهیچ شواهدی چه انسانی و چه حیوانی از این که کسی خجالتی _ به معنای ترس از قضاوت و طرد اجتماعی _ به دنیا بیاید ، در دست نیست . خجالتی بودن نیز مانند درونگرایی …

khejalati eydtkr

خیر
هیچ شواهدی چه انسانی و چه حیوانی از این که کسی خجالتی _ به معنای ترس از قضاوت و طرد اجتماعی _ به دنیا بیاید ، در دست نیست . خجالتی بودن نیز مانند درونگرایی ، یکی از روش های سازگاری با موقعیت های زندگی ست و به خودی خود گواه یک ویژگی مادرزادی نیست . بله HSP ها راحت‌تر از غیر HSP ها خجالت زده شده و می ترسند ، اما این امر فقط در شرایطی خاص رخ می دهد . حساس بودن صرفا باعث می شود HSP ها درنگ کرده موقعیت را مورد وارسی دقیق قرار دهند . تمامی جزئیات را بررسی کرده و تمامی پیامدهای امر را در نظر گیرند …