الگو برای فرزندان

آنچه را که می خواهید فرزندانتان انجام دهند یا اگر الگویی دارید که می خواهید از آن پیروی کنند ، نخست خودتان آن را تجربه کنید . آن فضای تجربی را آن قدر تکرار کنید …

آنچه را که می خواهید فرزندانتان انجام دهند یا اگر الگویی دارید که می خواهید از آن پیروی کنند ، نخست خودتان آن را تجربه کنید . آن فضای تجربی را آن قدر تکرار کنید تا خود به همان شخصیتی بدل شوید که از آنان توقع دارید.
این الگو و شخصیت جدید شما هم اکنون پر از بالقوه های یادگیری و آماده ی دریافت از طرف دیگران است ، زیرا آنها مرتب و در تمام لحظات ارتباط حتی در ارتباط بدون کلام ، الگوی واقعی را می بینند و سرانجام ضمیر ناخودآگاه آنان ارتعاشات آن الگو را دریافت می کند . پس از مدتی ، دیر یا زود ، ستون شخصیتی آنان شبیه آنچه به کرات دیده اند ، خواهد شد.
اگر ارتباط حساس و موثر شما پذیرش و شنوایی گفتگوهای شما را در آنان ایجاد کرد ، می توانید آنان را گاهی راهنمایی کنید ولی انتخاب را به ضمیر آزاد و روح مستقل خود آنان بسپارید و هرگز از ایشان انتظار نداشته باشید که آنان نیز همین راه را بروند.
در​ چنین فضای آزادی اطمینان داشته باشید که هیچ ضرر و خسرانی به وجود نمی آید و آگاه باشید که هرگونه فشار، زور و توقع باعث مکدر شدن رابطه و موضع گیری آن ها خواهد شد . آنچه که باعث افزایش حس نیرومندی و اعتماد به نفس آنان می شود ، فضای امنیت و اطمینانی ست که شما برایشان فراهم می کنید .