اهداف و رویاهایمان

ما hspها ( آدم های بسیار حساس ) به این راحتی دست برنمی داریم . بله ، درست است ، بخصوص در مقام آدم های بزرگسال ، شاید بخواهیم که خودبسنده باشیم ، به دنبال …

D8A7D987D8AFD8A7D981 D988 D8B1D988DB8CD8A7D987D8A7DB8CD985D8A7D986 xiswpt

ما hspها ( آدم های بسیار حساس ) به این راحتی دست برنمی داریم . بله ، درست است ، بخصوص در مقام آدم های بزرگسال ، شاید بخواهیم که خودبسنده باشیم ، به دنبال اهدافی در دنیا رویم ، و جستجو کردن رویاهایمان را کنار بگذاریم . اما چنین راه حلی در درازمدت چندان کارآمدی ندارد . برای hsp ها ، اهدافی که مالامال از معنا نباشند معنایی فرجامین و معنوی نداشته باشند اغنا کننده نیستند .