بی وجدان

مشکل جدی تر ، بخصوص برای جامعه، شخصی ست که در او «بالغ» بوسیله «کودک » آلوده شده و «والد» طرد است .این شرایط در شخصی توسعه پیدا می کنند که والدین واقعی خودش یا …

مشکل جدی تر ، بخصوص برای جامعه، شخصی ست که در او «بالغ» بوسیله «کودک » آلوده شده و «والد» طرد است .این شرایط در شخصی توسعه پیدا می کنند که والدین واقعی خودش یا آنهایی که جای آنها را پر کردند ، آنقدر حیوان صفت و ترس آور بودند، یا آنقدر احمق و بی بند و بار بودند که در نظر طفل تنها راه زنده ماندن ، خارج کردن آنها از مغز خود بوده است و اینکه جلو آنها و خودش دیوار بکشد و آنها را طرد کند . این نمونه ای از یک بیمار روانی خطرناک است : یعنی شخصی که در یک نقطه از آغاز زندگی ، وضعیت« من خوب نیستم ، شما خوب هستید » را کنار می گذارد و وضعیت «من خوب هستم ، شما خوب نیستید » را برمی گزیند .