خرد زنانه

قرن ها خرد زنانه ، تحت هر نامی ، نادیده گرفته شده بود ، اگر هم دیده می شد ، به عنوان خرد ، تعریف نمی شد . مثلا وقتی پای انتخاب های اخلاقی در …

قرن ها خرد زنانه ، تحت هر نامی ، نادیده گرفته شده بود ، اگر هم دیده می شد ، به عنوان خرد ، تعریف نمی شد . مثلا وقتی پای انتخاب های اخلاقی در میان بود ، زنان به عنوان کسانی که کمتر از مردان پایبند اخلاق اند ، تعریف می شدند .
امروزه شاهد آنیم که زنان از احساسات و ارزش های خود در زندگی خصوصی ، دانشگاهی و یا حرفه ای سخن می گویند . شاید اولین بار است که شرایطی فراهم شده تا زنان گروهی از مادران قوی و خردمند را تشکیل دهند که عقل و اراده شأن توسط همسرانشان بلعیده نشود ، ارزش هایش تحقیر نشود ، و اگر لازم باشد بتوانند در امور فرزندانشان مداخله و از آنان حمایت کند .