رفتار مربیان عامل جوّ صمیمی و باز مهد کودک

چند رفتار خاص مربیان که از سوی مشاهده گران گزارش شد و این ویژگی های شخصیتی و رفتاری عامل جوّ صمیمی و باز این مرکز بود ، از این قرار است : تماس چشمی با …

چند رفتار خاص مربیان که از سوی مشاهده گران گزارش شد و این ویژگی های شخصیتی و رفتاری عامل جوّ صمیمی و باز این مرکز بود ، از این قرار است :

تماس چشمی با کودکان
تماس جسمی یعنی لمس کردن ، نوازش کردن ، بغل کردن
لبخند زدن
صحبت کردن ، مکالمه‌ی طولانی
توجه و دقّت نسبت به کودکان
پاسخدهی و تقلید
سلام کردن به بزرگسالان و کودکان
اجرای پیشنهادات کودکان