من خوب نیستم شما خوب هستید

اگر بچه نمی تواند از کامپیوتر ( بالغ ، عقل) خود استفاده کند ، به احتمال بسیار زیاد ، یا هرگز در عمرش ندیده کسی به درستی از آن استفاده کند ، یا کسی را …

اگر بچه نمی تواند از کامپیوتر ( بالغ ، عقل) خود استفاده کند ، به احتمال بسیار زیاد ، یا هرگز در عمرش ندیده کسی به درستی از آن استفاده کند ، یا کسی را نداشته که به او نشان دهد که چطور می شود از آن استفاده کرد . وقتی در مدرسه خوب کار نکرد ، شکایت از نقایص و محدودیت ها به زودی بر زبان می آید ، « من نمی فهمم » ، « من خنگم » ، « من کودنم » یا پدر و مادرش می گویند ، « خوب کار نمی کند ، استعداد دارد ولی تنبل است .» مرکز اساسی مسأله هیچکدام از اینها نیست ، مشکل اصلی احساس وضعیت «من خوب نیستم شما خوب هستید » ، در بچه است .