کشف استعدادها

وقتی پای کشف استعدادهای تان به میان می آید ، از حیطه هایی که یکی از اعضای خانواده در آن درخشیده است ، اجتناب نکنید . شاید شما هم به همان میزان با استعداد باشید …

وقتی پای کشف استعدادهای تان به میان می آید ، از حیطه هایی که یکی از اعضای خانواده در آن درخشیده است ، اجتناب نکنید . شاید شما هم به همان میزان با استعداد باشید . شاید به اندازه خواهر ، برادر یا پدر و مادر خود باهوش نباشید ، اما در مقایسه با دیگر افراد بسیار توانا باشید .

اگر بتوانید از احساس رقابت بیش از اندازه با خواهر ، برادر یا پدر و مادر دست بردارید ، در واقع ممکن است دریابید که لذت فراوان می برید و می توانید در بسیاری از استعدادهای مشابه سهیم شوید . اگر احساس رقابت می کنید ، مجبور نیستید احساسات خود را پنهان کنید . بهتر است موضوع را با ایشان در میان بگذارید و حتی یاد بگیرید که برادر ، خواهر و یا هر خویشاوند دیگری که با وی رقابت کرده اید را تشویق و تحسین کنید …