کودک و مفهوم مرگ

کودک می تواند هنگام مرگ حیوان عزیزش ، با مفهوم مرگ , بهتر آشنا شود . حیوان را با احترام در باغچه ، یا طبیعت به خاک بسپاریم. هیچوقت در سطل آشغال نیندازیم .