بهداشت روان

الفبای زندگی

“سافار”روانشناس بزرگ ایتالیایی،الفبای زندگی را این چنین بیان میکند: A… پذیرا باشید : Accept دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل … بیشتر بخوانید