Forgive without forgetting

آدم بسیار حساس

چند روش برای بخشیدن کسانی که آزارتان داده‌اند، و چرا این کار، زندگی‌تان را دگرگون می‌کند

آسیب می‌رسانند، متأسف نیستند، ولی اگر خشمتان بیش از آنچه آنان آزارتان داده‌اند، آزارتان بدهد چه؟ چند سال پیش از دست همه کسانی که مرا … بیشتر بخوانید